Strona Główna
NSR
Środa, 26 wrzesień 2018 r.

 

 

  

Jeśli jesteś żołnierzem rezerwy i spełniasz poniższe wymagania, możesz ubiegać się o kontrakt w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Do wniosku załącza się:

 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie lub zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki w przypadku jej trwania,
 • odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectw pracy,
 • uwierzytelnioną kopię poświadczenia bezpieczeństwa,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu – dotyczy osób zatrudnionych,
 • uwierzytelnione kopie dokumentów poświadczających uprawnienia specjalistyczne.

Wojskowy Komendant Uzupełnień, po weryfikacji wniosku, umożliwi Ci zapoznanie się z przepisami regulującymi problematykę NSR oraz skieruje Cię do jednostki wojskowej na kwalifikację, na którą składa się:

 • rozmowa kwalifikacyjna: obejmuje weryfikację pod względem: specjalności wojskowej – poprzez sprawdzenie czy posiadana specjalność wojskowa jest tożsama ze specjalnością wojskową stanowiska, o które się ubiegasz,
 • wykształcenia – poprzez sprawdzenie czy Twoje wykształcenie jest zgodne z wymaganiami: co najmniej gimnazjalne – dla stanowisk szeregowych, co najmniej średnie – dla stanowisk podoficerskich, wyższe – dla stanowisk oficerskich, stopnia wojskowego – sprawdzeniu podlega stopień wojskowy jaki posiadasz.
 • test sprawności fizycznej prowadzony jest według zasad dla rocznego sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy zawodowych według norm z kolumny nr 5,
 • test dotyczący wiedzy w danej specjalności wojskowej na temat wiedzy fachowej na danym stanowisku.


Po pozytywnie zakończonej kwalifikacji, dowódca jednostki poinformuje właściwą dla Twojego adresu zamieszkania Wojskową Komendę Uzupełnień, a ta skieruje Cię do:

 • Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWKL) - w celu odbycia badań lekarskich. Otrzymasz kartę z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie, TWKL sporządza orzeczenie lekarskie, które przesyła do WKU. Procedura taka trwa około 2 tygodni. UWAGA: Od negatywnego orzeczenia lekarskiego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania (zgodnie z KPA), a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny,
 • Wojskowej Pracowni Psychologicznej - w celu odbycia badań psychologicznych, czyli szeregu testów psychologicznych mających na celu wykazanie przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • Poradni specjalistycznych - w celu odbycia badań lekarskich, które są wymagane na specjalistycznych stanowiskach  w jednostce wojskowej (np.:, kierowca kat. E, przewóz towarów niebezpiecznych, itp.).


Dowódca Jednostki Wojskowej po otrzymaniu wiadomości z WKU o pozytywnie zakończonych badaniach lekarskich wyznaczy możliwie najszybszy termin podpisania z Tobą kontraktu. Podpisanie kontraktu odbywa się w jednostce wojskowej. Kontrakt może być zawarty na okres od 2 do 6 lat.
Informacji o tym jak przebiega kwalifikacja do NSR otrzymasz w każdej Wojskowej Komendzie Uzupełnień (wykaz WKU).
Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe w ramach Narodowych Sił Rezerwowych:

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni w ciągu danego roku kalendarzowego);
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe jednodniowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni);
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe (trwających nieprzerwanie do 90 dni), jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.


Więcej informacji na temat służby przygotowawczej oraz Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać na stronach:

wszwlublin.wp.mil.pl - zakładka Narodowe Siły Rezerwowe oraz Służba Przygotowawcza
www.wojsko-polskie.pl/pl/szrp/narodowe-sily-rezerwowe
www.wojskowe.info/narodowe-sily-rezerwowe/
www.wojsko-polskie.pl/pl/sily-zbrojne-rp/14279,profesjonalizacja-sil-zbrojnych-rp-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html

Informacja o służbie w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR): tel. 261 518 441