Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 9 grudzień 2018 r.
29.10.2018
Oferta pracy na stnowisku starszy referent.
 
 
 
 
 
 
 
STARSZY REFERENT
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy o pracę: Na okres próbny z możliwością dalszego zatrudnienia na stałe
Miejsce wykonywania pracy: Jednostka Wojskowa nr 4461 Dęblin Dowództwo
Warunki pracy: Praca wykonywana samodzielnie
 
Główne zadania:
 • Prowadzenie sekretariatu Dowódcy Skrzydła.
 • Sporządzanie dokumentów, pism w formie elektronicznej dla Dowódcy Skrzydła.
 • Dbanie o prawidłowy przepływ informacji i obieg dokumentów (w tym obsługa poczty)
 • Prowadzenie terminarza spotkań, imprez itp. dla Dowódcy Skrzydła.
 • Sporządzanie planów spotkań, konferencji, odpraw oraz przygotowywanie materiałów pomocniczych dla Dowódcy Skrzydła.
 • Planowanie i monitorowanie wydatków z funduszu reprezentacyjnego i okolicznościowego.
 • Obsługa spotkań służbowych Dowódcy Skrzydła.
 • Wspieranie pracowników w sprawach administracyjnych.
 • Zabezpieczenie socjalne sekretariatu.
 • Zaopatrywanie sekretariatu w artykuły biurowe.
 
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie administracji lub pokrewne.
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – preferowane 2 lata.
 • Komunikatywność i pozytywne nastawienie.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność wyznaczania priorytetów.
 • Odpowiedzialność, dokładność, sumienność.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office oraz urządzeń biurowych.
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację w mowie i piśmie.
 
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie:
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – zał. Nr 1.
 • CV oraz listu motywacyjnego.
 • Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 • Termin składania dokumentów: 16.11.2018 r.
 • Dokumenty można przesyłać: na adres e-mail: a.drazyk@ron.mil.pl, lub • pocztą na adres: Jednostka Wojskowa 4461, ul. Dywizjonu 303/14, 08-521 Dęblin.

Informacje dodatkowe
 • Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone nie później niż 28.02.2019 r.
 • Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty, za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 • Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
 • Pracodawca zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 • Dokumenty powinny zawierać klauzulę:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). – zał. Nr 1.
 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administrator danych i kontakt do niego:  Jednostka Wojskowa 4461 w Dęblinie, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12, Kontakt do inspektora ochrony danych: numer tel. 81-261-518-410.
 4. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego Jednostki Wojskowej 4461 w Dęblinie.
 5. Informacje o odbiorcach danych: Jednostka Wojskowa 4461 w Dęblinie, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12,
 6. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Jednostce Wojskowej 4461 w Dęblinie nie dalej niż do 28.02.2019 r.
 7. Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

WARUNKI PRACY

 1. Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach.
 2. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
 3. Wymuszona pozycja ciała - siedząca.
 4. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 5. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 
 
Zał. Nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
…………….……………………
(własnoręczny podpis)