Strona Główna
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA
Niedziela, 9 grudzień 2018 r.
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ
"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)

 • W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa.
 • Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni).
 • O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, uroczystościach poza granicami kraju, pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje Minister Obrony Narodowej.
 • W przypadku pozostałych uroczystości, o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień Ceremoniału Wojskowego.
Podstawowymi dokumentami planistycznymi regulującymi udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku są: „Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej” oraz „Plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”.
Propozycje do planu składają organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni do dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub pomocy logistycznej; w razie zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości - w terminie do 10 września.

W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym planie obchodów ...” oraz w „Planie współpracy resortu obrony narodowej ...”, ich organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.
W przypadku, gdy w uroczystości planowany jest udział orkiestry wojskowej, organizatorzy kierują wniosek do Dowódcy Garnizonu Warszawa.
Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem.
Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, przed zatwierdzeniem należy jego układ skonsultować z komórką organizacyjną MON realizującą zadania z zakresu ceremoniału wojskowego. Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi wyżej wymienionej komórki organizacyjnej MON, pamiętając przy tym o apelu pamięci zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej.
Uroczystości państwowe, wojskowe oraz o charakterze patriotycznym i patriotyczno-religijnym, nawiązujące do rocznic historycznych wydarzeń z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej należy organizować zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym.
Uwaga: o udziale Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w uroczystościach, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej decyduje Inspektor Sił Powietrznych.
Wojskowa asysta honorowa nie może uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.


Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.
Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
 1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
 2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
 3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
 4. Żołnierzy w służbie czynnej;
 5. Byłych żołnierzy zawodowych;
 6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej); decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:
 • wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/,
 • w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym – Warszawa, ul. Złota 5, tel. /22/ 827-12-96/.

Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Dowódcę Garnizonu Dęblin (tel. 261 518 402, 261 518 416).

 
Dokumenty do pobrania:


•   Wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej

 
zasięg terytorialny Garnizonu Dęblin