Strona Główna
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Poniedziałek, 21 styczeń 2019 r.

KLAUZULA INFORMACJI

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg o przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowództwo 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego dalej zwany „ADO:

1)    adres: 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12

2)    telefon: 261 518 402.

 

Administrator (ADO) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) zwanego dalej „inspektorem”, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystaniaz praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować:

1)    adres: 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12

2)    telefonicznie: 261 518 410

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań Dowództwa Skrzydła oraz Garnizonu Dęblin.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Dowództwo 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173) oraz zgodniez regulacjami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej.
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego będą mieć wyłącznie upoważnieni żołnierze i pracownicy resortu obrony narodoweji tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.
Odbiorcami danych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Jednocześnie ADO zapewni odpowiednie zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się kontaktować z ADO lub IOD.
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej, niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z ADO lub IOD.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO na adres:

-        Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie niezbędnych danych osobowych przez pracownika RON jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o pracę.
Niepodanie danych osobowych przez Panią/Pana będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę.